Huur-, verhuur- en verkoopvoorwaarden
AV Partner
Noord Brabantlaan 1a
5652 LA Eindhoven

gedeponeerd op 8 Juli 2002 K. v. K. onder nummer: 17146717

Artikel 1 Algemene bepalingen
a)Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen zijn onderstaande voorwaarden van toepassing op alle transacties met kopers en huurders.

b)Onder verkoper/verhuurder wordt in deze voorwaarde verstaan: AV Partner. Alle door verkoper/verhuurder uitgebrachte aanbiedingen zijn voor hem vrijblijvend. De verkoper/verhuurder is eerst gebonden nadat hij de mondelinge of schriftelijke opdracht van koper schriftelijk heeft aanvaard. Mogelijke inkoopvoorwaarden van koper/huurder gelden slechts voor zover deze door verkoper/verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

c)De volmacht van de vertegenwoordigers van verkoper/verhuurder strekt zich niet verder uit dan tot hetgeen in dit opzicht in het bedrijf en de branche van verkoper/verhuurder gebruikelijk is. Alleen krachtens uitdrukkelijk schriftelijke volmacht kan van eerder bedoelde volmacht worden afgeweken.

d)Op alle door verkoper/verhuurder gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit of naar aanleiding van de overeenkomst, daaronder begrepen overeenkomsten die er een uitvloeisel van zijn, staan uitsluitend ter kennisneming in eerste instantie van de bevoegde rechter te ‘s Hertogenbosch, tenzij verkoper/verhuurder het geschil aan een andere rechter heeft voorgelegd.

In geval de koper/huurder een consument betreft en het geschil door verkoper/verhuurder wordt voorgelegd aan een niet volgens de wet bevoegde rechter, dan kan deze consument binnen een maand nadat de verkoper/verhuurder zich schriftelijk op het beding heeft beroepen, kiezen voor een volgens de wet bevoegde rechter.

e)Alle afbeeldingen, catalogi, tekeningen, technische omschrijvingen en schema’s of bestekken welke verkoper/verhuurder verstrekt blijven eigendom van verkoper/verhuurder onder uitdrukkelijk voorbehoud van zijn auteursrechten en met verbod om deze zonder verkoper/verhuurder zijn schriftelijke toestemmen geheel of gedeeltelijk te copiëren of een derde ter inzage te geven.

f)Opgave of vermeldingen van afmetingen, hoedanigheden en andere technische gegevens, voorkomende in prijscouranten, catalogi, prospectie, advertenties en/of offertes worden geacht als slechts bij benadering te zijn verstrekt; dergelijke opgaven en vermeldingen binden verkoper/verhuurder alleen dan wanneer zulks uitdrukkelijk overeengekomen is.

Artikel 2 Huren
a)Huurperiode
de zaken worden verhuurd voor een periode van tenminste één dag of een veelvoud daarvan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De huurperiode gaat in op de eerste huurdag op het overeengekomen moment van levering af magazijn en duurt tot en met de laatste overeengekomen huurdag. Gehuurde apparatuur dient uiterlijk voor 10.00 uur op de dag na de laatste huurdag bij verhuurder, afgeleverd te worden, tenzij verhuurder hiervan bij schriftelijke overeenkomst of mondelinge afspraak af wenst te wijken.

b)Aflevering door huurder
De zaken moeten door huurder op het vestigingsadres van verhuurder worden afgehaald en daar worden terug gebracht (tenzij uitdrukkelijk schriftelijk of middels mondelinge afspraak anders is overeengekomen) uiterlijk op de datum als vermeld in de huurovereenkomst. Door het enkele feit van niet aflevering op die datum zal huurder in gebreke zijn, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist en de huurder is alsdan, onverminderd zijn overige verplichtingen, aan verhuurder een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van de huurprijs die hij zou moeten betalen voor de periode vanaf het eind van de huur tot en met de dag waarop de apparatuur wordt terugbezorgd, vermeerderd met 50%. Huurder kan aan deze bepaling geen recht tot huur voor een periode ontlenen.

c)Verzekering
Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, die tijdens de huurperiode optreedt, door welke oorzaak dan ook. Verhuurder zal echter het verhuurde mede ten gunste van huurder verzekeren tegen verlies en beschadiging maar niet tegen schade veroorzaakt door nalatigheid, verkeerd gebruik, opzet, of grove schuld van de zijde van de huurder, waardoor deze laatste volledig aansprakelijk is. Indien het gehuurde of onderdelen daarvan, door nalatigheid, verkeerd gebruik, opzet, of grove schuld van de zijde van de huurder wordt (worden) beschadigd, geheel verloren gaat (gaan) of onherstelbaar beschadigd wordt (worden) zullen in het eerste geval reparatiekosten worden berekend tegen de normaal geldende reparatietarieven. In de beide andere gevallen zal de huurder aan verhuurder verschuldigd zijn een som gelijk aan de aanschafkosten van vervangende apparatuur en de kosten van vervanging. Verhuurder zal in ieder geval van uitkering van de verzekering van verhuurder het geleden eigen risico alsmede eventuele kosten aan huurder in rekening brengen.

Artikel 3 Levering
a)De omvang der levering c.q. van de te verhuren zaken wordt uitsluitend bepaald door de omschrijving gegeven in de door verkoper/verhuuder afgegeven orderaanvaarding met inachtneming van art. 1 sub. f..

b)Levering geschiedt af het magazijn van verkoper/verhuurder. Vanaf het moment dat de goederen, voor levering gereed, aldaar zijn geplaatst, staan en reizen zij voor het risico van koper/huurder, voor zover zij niet door een door verkoper/verhuurder gesloten verzekering zijn gedekt, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld zijdens verkoper/verhuurder. Verkoper/verhuurder behoudt zich het recht voor de gereed staande zaken voor rekening en risico van de koper te doen opslaan.

Artikel 4 Levertijd
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Bij niet-tijdige aflevering dient de koper/huurder, verkoper/verhuurder derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Het is de verkoper/verhuurder toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is verkoper/verhuurder bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 5 Annulering
Annuleren van het huren van zaken dient te geschieden tenminste 24 uur voor het tijdstip van ingebruikname. Binnen deze termijn wordt 50% van de huurprijs in rekening gebracht.

Artikel 6 Garantie
De verkoper geeft zelf nimmer garantie doch verplicht zich de fabrieksgarantie te ondersteunen, mits uiteraard volledige koopsom aan verkoper door de koper zal zijn betaald.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
A.Verkoper/verhuurder is jegens de koper/huurder uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

1 .voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend een aansprakelijkheid als geregeld in art. 6 (garantie) van deze voorwaarden;

2.verkoper/verhuurder is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van verkoper/verhuurder of haar leidinggevende ondergeschikten;

3.voor het overige is de aansprakelijkheid van de verkoper/verhuurder beperkt tot die schade indien het op de weg van de verkoper/verhuurder lag een verzekering met het oog op deze schade af te sluiten

 1. De huurder wordt ten sterkste aangeraden de zaken te beproeven alvorens deze in gebruik te nemen. Indien tijdens een huurperiode niet gereclameerd wordt op welke manier dan ook omtrent het niet of niet goed functioneren van de zaken, kan geen restitutie worden verlangd op de huurprijs.
 2. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering, of daarna zo spoedig mogelijk, te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
 • of de juiste zaken zijn geleverd;
 • of de afgeleverde zaken voor wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomene;
 • of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of
 • indien deze ontbreken aan de eisen die gesteld mogen worden aan een normaal gebruik en/of handelsdoeleinde.
 1. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper/huurder deze binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk aan verkoper/verhuurder te melden. Niet zichtbare gebreken dient de koper/huurder na ontdekking, doch binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan verkoper/verhuurder. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan verkoper/verhuurder worden geretourneerd.

Artikel 8 Overmacht
a) Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan verkoper/verhuurder zijn toe te rekenen, Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen;

 • stakingen in andere bedrijven dan die van verkoper/verhuurder, wilde stakingen of politieke stakingen in bet bedrijf van verkoper/verhuurder;
 • algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten.
 • niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan verkoper/verhuurder afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
 1. b) Verkoper/verhuurder heeft dan ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat verkoper/verhuurder haar verbintenis had moeten nakomen,
 2. c) Tijdens overmacht worden leverings- en andere verplichtingen van verkoper/verhuurder opgeschort. lndien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verkoper/verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan een periode (in geval van koop 3 maanden, in geval van huur 1 maand) zijn beide partijen bevoegd de overeenkomsten te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. d) Indien verkoper/verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 9 Koopsom/huursom en prijs
Indien verkoper/verhuurder met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is verkoper/verhuurder niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: verkoper/verhuurder mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 5% (in geval van een duurovereenkomst 5% per jaar) bedraagt, heeft koper/huurder het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10 Betalingsvoorwaarden en eigendomsvoorbehoud
a) Alle overeenkomsten worden door verkoper/verhuurder aangegaan onder opschortende voorwaarden, dat koper/huurder voldoende kredietwaardig kan worden geacht naar verkoper/verhuurders oordeel. De huursom dient netto à contant te worden voldaan door de huurder. De verhuurder is gerechtigd een borgsom van de huurder te eisen. In die gevallen waarin verkoper/verhuurder niet bij voorbaat betaling verlangt, dient betaling te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van verkoper/verhuurder, of bij een door verkoper/verhuurder aan te wijzen bank. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is koper/huurder in verzuim; de koper/huurder is van het moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% boven de wettelijk verschuldigde rente.

 1. b) In geval van liquidatie, faillissement of surcéance van betaling van de koper/huurder, zullen de verplichtingen van koper/huurder onmiddellijk opeisbaar zijn. De door de koper/huurder gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de wederpartij, dat de voldoening heeft op een latere factuur, betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening, tenzij door verkoper/verhuurder anders is aangegeven.
 2. c) De door verkoper geleverde zaken blijven het eigendom van verkoper totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met verkoper gesloten overeenkomsten is nagekomen:
 • de tegenprestaties met betrekking tot de geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
 • de tegenprestaties met betrekking tot de krachtens de koopovereenkomst(en) door verkoper verrichte of te verrichten diensten;
 • eventuele vorderingen wegens niet nakoming van koper van (een) koopovereenkomst(en).
 1. d) Door verkoper afgeleverde zaken die krachtens sub c) onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verhuren, te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
 2. e) Indien een koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegrond vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is verkoper gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in sub c) bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de koper (of bij derden die zaken voor koper houden) weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde bedrag.
 3. f) Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
 4. g) De koper verplicht zich op het verzoek van verkoper
 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
 • alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot het onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan verkoper, op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
 • de vorderingen die koper verkrijgt jegens zijn afnemer bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door verkoper geleverde zaken te verpanden aan verkoper op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan te merken als het eigendom van verkoper;
 • op andere manieren volledige medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die verkoper ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaak wil treffen en welke de koper niet onredelijk in de normale uitoefening van haar bedrijf belemmert;
 1. h) Het onderverhuren van zaken door huurder is evenmin toegestaan.

Artikel 11 Wanprestatie van koper/huurder
a) Is de koper/huurder in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper/huurder. In ieder geval is de koper/huurder verschuldigd 15% van het totaal te vorderen bedrag, alsmede een vergoeding voor het gebruik van de goederen ad 1/260 deel van de koopsom en kosten voor elke dag dat de goederen bij koper/huurder verbleven. Indien verkoper/verhuurder aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze voor vergoeding in aanmerking.

 1. b) De koper/huurder is jegens de verkoper/verhuurder de door de verkoper/verhuurder gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de koper/huurder aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien de verkoper/verhuurder en de koper/huurder met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechtelijk uitspraak in kracht van gewijsde gaat daarbij de koper/huurder volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.